Публікації центру

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image
Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) КУЗЬМЕНКО
Ольга Віталіївна 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»  
Методичні засади розробки страхових продуктів з добровільного медичного страхування ЛИСЕНКО
Варвара Сергіївна
аспірант, Українська академія банківської справи Національного банку України
НОВІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ОЛІЙНИК
Віктор Михайлович
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет ЛИСЕНКО
Варвара Сергіївна
аспірант, Українська академія банківської справи Національного банку України
Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я ЛИСЕНКО
Варвара Сергіївна
аспірант кафедри економічної кібернетики ДВНЗ „УАБС НБУ”
Реалізація в процесі банківсько-страхової інтеграції продуктів добровільного медичного страхування КОЗЬМЕНКО
Сергій Миколайович
Проректор, виконувач обов'язків ректора Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України", доктор економічних наук, професор ЛИСЕНКО
Варвара Сергіївна
Аспірант, Українська академія банківської справи Національного банку України
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ БЕВЕРІДЖА ТА БІСМАРКА ОЛІЙНИК
Віктор Михайлович
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет ЛИСЕНКО
Варвара Сергіївна
аспірант, Українська академія банківської справи Національного банку України
Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки Боженко А.С. У статті проведено аналіз сучасного стану та перспектив подальшого розвитку кон’юнктури ринку перестрахування шляхом визначення передумов становлення та систематизації основних етапів формування кон’юнктури даного ринку. Досліджено основні параметри формування розглянутої економічної категорії – об’єму глобального ринку перестрахування; факторів взаємодії попиту та пропозиції; взаємозв’язків учасників даного ринку в умовах волатильності світової економіки. Результати дослідження, викладені у статті, дають можливість стверджувати про те, що аналіз і процес формування кон’юнктури на ринку перестрахування є складною та багатовимірною темою для проведення досліджень і подальшого її вивчення. Використовуючи отримані дані, можна робити прогнози майбутньої поведінки учасників ринку в разі виникнення несприятливих подій, а також знаходити найбільш оптимальні шляхи їх вирішення.
Optimization of the risk level of net retention in the insurance market Kuzmenko O., Bozhenko A. This paper discusses key aspects of optimization of net retention ratio due to risk transfer for reinsurance as a factor of financial stability and security in the insurance company. A net retention ratio algorithm, which should be the responsibility of the insurance company for ensuring the minimum required level of the insurer's financial security, was developed for this study. The implementation of suggested approach is performed based on the economic and mathematical model ("linear programming"), subject to the insurance market performance.  
Математична формалізація оцінки рівня взаємозв'язку страхової та перестрахової діяльності: досвід України та Німеччини Боженко А.С., Олійник В.М. Сучасний розвиток страхового ринку досить сильно пов’язаний з міжнародними економічними процесами, тому фінансова безпека страховика є ключовим фактором, що впливає на діяльність страхових компаній. Перестрахування відіграє провідну роль в нівелюванні фінансових загроз для страхових компаній, саме показник рівня виплат за договорами перестрахування дає можливість страховику оцінити надійність обраного партнера. У процесі даного дослідження було виділено ряд факторів та досліджено їх вплив на рівень перестрахових виплат, також проаналізовано основні аспекти розвитку німецького та українського страхового ринку.
Аналіз стану ринку перестрахування в Україні Боженко А.С., Олійник В.М. Розвиток ринку страхування неможливо уявити без перестрахової діяльності яка забезпечує фінансову безпеку страхового ринку та фінансової системи держави в цілому. Перестрахування відіграє провідну роль в нівелюванні фінансових загроз для страхових компаній. Саме тому виникає необхідність в дослідженні основних показників діяльності перстрахування, адже вивчаючи основні тенденції які виникають на ринку, можна прогнозувати майбутній стан розвитку перестрахової діяльності а також страхування. Також приділено значну увагу мінімально необхідним заходам по нагляду за перестраховою діяльністю, та їх вплив на загальні процеси які відбуваються на ринку.  У процесі дослідження було проаналізовано сучасний стан розвитку а також майбутні перспективи перестрахування, як ключового елементу страхового ринку.
КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ Боженко А.С., Олійник В.М. У статті розглянуто сутність перестрахової діяльності, та основні передумови її виникнення а також її розвиток. Також дане дослідження описує роль ринку перестрхування у процесі проведення професійної діяльності як страхових так і перестрахових компаній. Також приділено увагу мінімально необхідним заходам по нагляду за перестраховою діяльністю, та їх вплив на загальні глобалізаційні процеси. Спираючись на проведене дослідження, можна робити прогнози майбутньої поведінки учасників ринку, а також прогнозувати подальший розвиток ринку перестрахування.  
Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини Козьменко О. В., Роєнко В. В. Ключовою тенденцією розвитку світового господарства є посилення ролі небанківських фінансових установ на інвестиційному ринку. У статті досліджено місце страхових компаній на інвестиційному ринку, проаналізовано сучасний стан розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній. Визначено взаємозв’язки між ефективністю інвестиційної діяльності страхових компаній та дохідністю фінансових інструментів на прикладі України та Німеччини, що дає змогу виважено підійти до питання ухвалення інвестиційних рішень щодо пріоритетності напрямів розміщення коштів.


EVALUATION AND USE OF INDICATORS OF INSURANCE COMPANIES’ INVESTMENT ACTIVITIES Kozmenko O., Roienko V. The paper offers a scientific and methodical approach to the evaluation of investment activities of insurance companies, develops investment strategies based on the correlation of investment characteristics, studies the current level of Ukrainian companies’ investment activities in the area of life insurance and presents recommendations regarding the choice of the proper investment strategies.


Структуризація інвестиційних ризиків страхових компаній Козьменко О. В., Роєнко В. В. У статті обґрунтовано необхідність розробки  комплексного підходу до групування інвестиційних ризиків страхових компаній як основи ефективного управління інвестиційною діяльністю. Розглянуто основні методи кількісної оцінки інвестиційних ризиків.     
Аналіз законодавчих ініціатив щодо обов’язкового медичного страхування в Україні Козьменко С.М., Охріменко І.О. У статті досліджено законопроекти, які стосуються перспектив запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні, та розглядалися у Верховній Раді України протягом останніх 10-ти років. Основну увагу приділено пропозиціям щодо фінансового за-безпечення охорони здоров’я через систему медичного страхування. Визначено основні переваги та недоліки законопроектів.
Формування оптимального портфелю страхових послуг Пластун В.Л.
В статті обґрунтовано формування оптимальної структури портфелю страхових послуг страхової компанії на базі застосування моделі Г. Марковіца. Отримані результати можуть бути використані при прийнятті керівництвом страховика стратегічних рішень щодо розвитку страхової компанії.
Формування оптимального портфелю технічних резервів страхових компаній
Пластун В.Л., Балєв В.Є. Стаття присвячена проблемі визначення оптимального портфелю технічних резервів страховика. Розв’язання поставленої проблеми здійснюється на основі застосування підходів, сформульованих Г. Марковіцем і існуючих обмежень, визначених українським законодавством. Отримані результати можуть бути використані в практичній діяльності страхових компаній.
Вплив глобалізації та розвитку інформаційних технологій на умови і характер праці як фактор змін у системі соціального страхування Конопліна Ю.С. Дана стаття присвячена проблемам впливу глобалізації та розвитку інформаційних технологій на систему соціального страхування. Автор досліджує роль соціальних стандартів та умов праці в контексті глобалізації. В статті значна увага приділяється аналізу змін умов та характеру праці під впливом інформаційних технологій.
Соціальне страхування: проблеми захисту громадян від соціальних ризиків в умовах трансформації трудових відносин Конопліна Ю.С. Дана стаття присвячена проблемам впливу глобалізації та зміни моделі трудових відносин на систему соціального страхування. Автор досліджує негативний вплив сучасної моделі трудових відносин на систему соціальних стандартів та умови праці.
Спільне та відмінності у діяльності фондів соціального страхування Конопліна Ю.С.  Автор розглядає характерні риси фондів соціального страхування і визначає спільне та відмінності в діяльності кожного із фондів. Основна увага приділяється особливостям функціонування кожного із фондів соціального страхування. Автор здійснює дослідження основних причин, що обумовлюють певні особливості кожного із фондів соціального страхування.

Аналітика ринку

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Наступна Попередня

Нацкомфінпослуг - велика дозвільна система з дуже слабкими можливостями

18-09-2015

Нацкомфінпослуг - велика дозвільна система з дуже слабкими можливостями

Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко розповів як здійснюється страховий нагляд, з якими проблемами зіткнулося керівництво регулятора і як вони збираються їх вирішувати.

Детальніше...

Сьогодні на страховому ринку тон задають страховики, яким довіряють клієнти

12-08-2015

Сьогодні на страховому ринку тон задають страховики, яким довіряють клієнти

Сьогодні на страховому ринку України тон задають компанії, яким довіряють споживачі страхових послуг - вони заробили своє ім'я і навіть в цей непростий час пропонують стабільність.

Детальніше...

В Україні потрібно створювати новий агростраховий пул з незаплямованою репутаціє…

20-07-2015

В Україні потрібно створювати новий агростраховий пул з незаплямованою репутацією

Уже не перший рік український агростраховий ринок з надією вибудовує прогнози щодо стабільного розвитку. На жаль, намічені плани реалізуються складно і вкрай повільно.

Детальніше...

Майбутнє електронного страхування в Україні

23-06-2015

Майбутнє електронного страхування в Україні

Нещодавно, один знайомий керівник страхового брокера мені розповів анекдот. «Запитують у поляка, що він буде робити, якщо настане кінець світу. Поляк відповідає: «поїду в Україну, там все на 20 років пізніше наступає».

Детальніше...

11 переваг страхування життя, про які багато хто не знає

12-05-2015

11 переваг страхування життя, про які багато хто не знає

Страхування життя дозволяє фінансово захистити своє благополуччя і зберегти капітал - і це те, що більшість знає про нього. Але, по суті, це лише мала частина того, які насправді переваги має страхування життя перед іншими фінансовими інструментами.

Детальніше...

Діюча система агрострахування в Україні до сих задовольняє запити не всіх учасни…

14-04-2015

Діюча система агрострахування в Україні до сих задовольняє запити не всіх учасників, а лише окремо взятих

Останнім часом про агрострахування говориться багато. Особливо багато говориться про проблеми, які йому дошкуляють. І майже ні слова не сказано про те, що діюча система агрострахування до сих пір задовольняє запити не всіх її учасників, а лише окремо взятих. І в цьому криється її основна біда.

Детальніше...

Вхідне перестрахування від нерезидентів. Як нівелювати рейтингові вимоги?

17-03-2015

Вхідне перестрахування від нерезидентів. Як нівелювати рейтингові вимоги?

У сьогоднішніх умовах українські страховики, як і всі інші фінансові установи України, зіткнулися з проблемою недоотримання запланованих доходів. Закриття бізнесу в Криму, ситуація з Луганською та Донецькою областю, все це вплинуло на фінансовий стан учасників страхового ринку. Наприклад, компанії з ТОП-10 тільки від втрати Криму можуть недоотримати приблизно 4% портфеля або...

Детальніше...

5 трендів корпоративного ДМС в Україні. Пріоритети роботодавців у формуванні про…

10-03-2015

5 трендів корпоративного ДМС в Україні. Пріоритети роботодавців у формуванні програм страхування персоналу

У 2014 році компанія «Страховий медіатор» провела маркетингове дослідження «Пріоритети роботодавців у формуванні страхових програм добровільного медичного страхування в структурі компенсаційних пакетів» шляхом анкетування фахівців HR-сфери (директорів, провідних менеджерів з компенсацій та пільг відомих роботодавців на території України).

Детальніше...

Оподаткування українських страховиків вимагає негайного перегляду

02-02-2015

Оподаткування українських страховиків вимагає негайного перегляду

Розширення бази оподаткування, передбачене внесенням змін до Податкового кодексу України, яка передбачає впровадження нової змішаної системи, призведе до фактичного збільшення податкового навантаження на страхові компанії.

Детальніше...

Лайфові компанії повинні бути максимально консервативні у своїй стратегії

01-01-2015

Лайфові компанії повинні бути максимально консервативні у своїй стратегії

Голова правління страхової компанії «ТАС» Андрій Власенко впевнений, що український ринок страхування життя очікує зростання, розвиток банкострахування, а також прихід нових гравців. Андрій Власенко розповів про те, як криза вплинула на ринок, про нечесну конкуренцію серед страховиків, а також про майбутнє страхування життя в нашій країні   За оцінками 2011 збори страхових...

Детальніше...

Останні новини